Terms Of Service

Общи условия

www.artestmebeli.com е сайт, собственост на „ВИ ЕР ДЖИ ДИЗАЙН“ ООД, регистрирана по Търговският закон на РБ, с ЕИК: 200050546, адрес – област Варна, община Долни Чифлик,  с. Старо Оряхово, ул. Дунав 4. За целите на настоящите общи уславия горното лице ще бъде сочено като ДОСТАВЧИК.

Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията между Доставчика, от една страна, и лицата, ползващи сайта, находящ се на интернет адрес www.artestmebeli.com от друга страна.

Тези общи условия обвързват всички лица, които ползват сайта и/или извършват регистрация на интернет адрес www.artestmebeli.com. При използване на горният сайт, лицата се задължават да спазват настоящите Общи условия, както и приложимото за предоставяните на Сайта стоки и услуги законодателство на Република България и Европейския съюз. С натискането на всеки един обект, линк или бутон, разположени на страниците на интернет адрес www.artestmebeli.com, лицата, които ползват сайта се съгласяват и изцяло приемат и се задължават да спазват настоящите Общи условия.

ДЕФИНИЦИИ:

„Общи условия” – означава настоящите Общи условия.

„Доставчик” – означава търговско дружество ВИ ЕР ДЖИ ДИЗАЙН“ ООД, регистрирана по Търговският закон на РБ, с ЕИК: 200050546, адрес – област Варна, област Варна, община Долни Чифлик,  с. Старо Оряхово, ул. Дунав 4.

„Сайт”– означава интернет адрес www.artestmebeli.com.

„Потребител/Клиент”– означава лицата, ползващи и посещаващи Сайта и Електронния магазин.

„Потребителски/Клиентски профил” – означава отделна част в Сайта, съдържаща информация за Потребителя/Клиента, предоставена от последния при регистрацията му на Сайта.

„Стока/и” – означава стоките предлагани от Доставчика.

„Поръчка за доставка”– означава поръчката на Потребителя за определени избрани от него Стоки, заедно с избрания начин за заплащане и получаване на Стоките.

„Поръчка за изработка“ – означава поръчка за изработка на Стоки по индивидуален проект, по силата на писмен договор, сключен между Доставчика и Потребителя/Клиента, който няма характеристиките на договор от разстояние или от договор извън търговски обект.

„Цена на Стоката” – означава цената за бройка или за посоченото количество стока, определена в български лева, включваща данък върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси. В цената не се включват разходите за транспорт, доставка и монтаж.

„Цена на Доставката” – означава разноските по транспорта и доставянето на Стоките до Потребителя, с включен данък върху добавената стойност.

„Цена на Поръчката” – означава общо Цената на Стоката и Цената на Доставката. Може да включва и Цена на Монтаж, само и единствено при писмено потвърждение от Доставчика, че е приел извършването на Монтаж за посочената от клиента локация.

„Цена на Монтаж“ – означава общият размер на сумите за монтажни материали и труд на монтажисти, необходими за монтиране на Стоки. Цената за Монтаж е включена в стойността на всички артикули, които се изработват по Поръчка за изработка.

 1. ОНЛАЙН ЗАКУПУВАНЕ НА СТОКИ
 2. Доставчикът предоставя възмездно Стоки от разстояние на Потребители чрез Сайта и след изричното изявление от страна на Потребителя.
 3. Срещу предоставените от Доставчика Стоки, Потребителят заплаща Цената на Поръчката съгласно условията и сроковете на Общите условия и всички евентуални изменения на последните, които са оповестени на Сайта. Потребителят изрично декларира, че е запознат с обстоятелството, че всяка Поръчка в Сайта е свързана със задължение за плащане от негова страна.
 4. Доставчикът запазва правото си на едностранна промяна в Стоките, техните параметри и характеристики, както и на едностранни промени в Общите условия, за което се задължава да информира Потребителите чрез публикуване на информация на Сайта. Доставчикът има право да променя едностранно всички условия за доставка на Стоките и каквато и да било друга информация, публикувана на Сайта без предварително уведомление до Потребителя.
 5. Общите условия могат да бъдат актуализирани и променяни по всяко време.
 6. СТОКИ И ПОРЪЧКИ ЗА ДОСТАВКА
 7. Извършването на Поръчки и сключването на договор/и за покупко-продажба с Доставчика може да се извършва и без регистрация на Потребителски профил. С извършване на поръчка без регистрация, Потребителят дава своето изрично съгласие личните данни, които е въвел при Поръчката да бъдат използвани и съхранявани от Доставчика за целите, посочени в Общите условия. Полетата, които задължително следва да бъдат попълнени за извършване на Поръчката, са отбелязани със звездичка. Потребителят се съгласява и декларира, че ще предостави вярна, точна, актуална и пълна информация при попълване на данните за извършване на Поръчка без регистрация. Потребителят се съгласява да предоставя доброволно личните данни, изисквани от формата за извършване на Поръчка без регистрация. Доставчикът може по всяко време да променя обема на изискваните лични данни за извършване на Поръчка без регистрация. В случай, че Потребителят предостави невярна, неточна, неактуална или непълна информация при извършване на Поръчка без регистрация, Доставчикът има право да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги. Доставчикът не носи отговорност за невярно и/или неточно изпълнена Поръчка, извършена във връзка с получената от Потребителя информация при извършване на Поръчка без регистрация. Доставчикът не носи отговорност за недоставени поръчки или други неизпълнения, поради неактуални данни и повторно изпращане на Стоки се поема от Потребителя.
 8. 3. Всички посочени на Сайта цени са в български лева и с включен данък добавена стойност. В случай, че Стока има няколко модификации, са посочени цените за всяка от модификациите. Доставчикът има право да променя цените, посочени в Сайта, по свое усмотрение, по всяко време и без да е длъжен да уведомява предварително Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена на Сайта по време на извършване на Поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от актуализираната цена.
 9. 4. Доставчикът има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните стоки, цени и други характеристики на Стоките и Потребителите се считат информирани за посочените промени от датата на публикуването им. Информацията за част от публикуваните Стоки е възможно да не е актуализирана, но във всички случаи Потребителите ще бъдат уведомени, в случай на извършена Поръчка, преди доставката им, за неактуализирана информация на Сайта, свързана с поръчаните Стоки. Част от информацията публикувана в Сайта е възможно да се отнася до стоки, които не се предлагат и не са достъпни в момента, за което молим да ни извините предварително.

III. ДОСТАВКА НА СТОКИТЕ ОТ РАЗДЕЛ II

 1. Стоките се доставят до посочен от Потребителя адрес на територията на Република България. Стоките се доставят на Потребителите на ръка срещу подпис. Когато поръчаните Стоки са с общо тегло над 20 кг., те се доставят само до входа на сградата, в която се намира адресът за доставка. В случай, че Потребителят желае такива Поръчки (със Стоки с общо тегло над 20 кг.) да бъдат доставени до вратата на неговия апартамент, то следва да заплати допълнителна такса в размер, определен от Доставчика.
 2. При невъзможност за доставка при първо посещение на посочения от Потребителя адрес, не по вина на Доставчика и/или куриера (в случай, че няма никой на адреса и др. подобни), лицето извършващо доставката оставя известие, в което посочва телефон за връзка, на който Потребителят следва да се обади в срок до 2 /два/ работни дни за да бъде уточнен нов срок за извършване на доставката. При невъзможност за доставка и при второ посещение не по вина на Доставчика и/или куриера, договорът за продажба от разстояние автоматично се прекратява и Доставчикът се освобождава от задължението си да достави поръчаните Стоки. Разпоредбата по предходното изречение се отнася и за случаите, когато Потребител неоснователно откаже да приеме дадена доставка.
 3. 3. Цената на Доставката се определя в зависимост от теглото на Поръчката и мястото на доставка. Конкретната стойност на доставката се калкулира при извършване на Поръчката.
 4. Доставчикът не носи отговорност за забава в случай, че забавянето се дължи по вина на куриера/превозвача, извършващ доставката и/или поради независещи от Доставчика обстоятелства.
 5. При извършване на доставката Стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя и/или упълномощено от него лице. При констатиране при прегледа на явни недостатъци, липсата на някой от придружаващи Стоката аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи (напр. нарушена цялост на опаковката; външни деформации на Стоките – изкривявания, надрасквания, счупени или наранени елементи/части или други подобни; липсваща касова бележка/фактура; липсващ придружаващ Стоката аксесоар), Потребителят незабавно информира лицето извършващо доставката, за което се съставя протокол. В допълнение Потребителят незабавно уведомява Доставчика на e-mail office@artestmebeli.com . Ако Потребителят не направи това, Стоката се смята за одобрена и той губи правото по-късно да претендира, че Стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите Стоката аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи. Рекламации на закупени от физически лица стоки чрез Електронния магазин се извършват по правилата на Закон за защита на потребителите, като в допълнение Потребителят следва да уведоми Доставчика на e-mail office@artestmebeli.com за всяка рекламация, прилагайки съответната фактура/касова бележка за закупените Стоки или посочвайки нейният номер и дата.
 6. При предаване на доставената Стока Потребителят или трето лице, посочено от него, са длъжни да подпишат придружаващите Стоката документи. За трето лице се счита всяко лице, което не е титуляр на Поръчката, но приема Стоката при доставка на посочения от Потребителя адрес за доставка.
 7. Куриерите/превозвачите, който извършват доставките на Стоки се избират по усмотрение на Доставчика и той по всяко време може да ги променя, без да е длъжен да информира предварително Потребителя, стига това да не рефлектира на начина и срока на доставка.
 8. ОТКАЗ ОТ ДОГОВОР ОТ РАЗСТОЯНИЕ И ЗАКУПЕНА СТОКА ПО РАЗДЕЛ III
 9. На основание чл. 50 от Закона за защита на потребителите /ЗЗП/, Потребител който има качеството на потребител по смисъла на ЗЗП има право да се откаже от договора за продажба от разстояние и да поиска връщане на поръчаните и закупени от него Стоки в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на получаване на Стоките от Потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от Потребителя, или когато Потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която Потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от Потребителя, получи последната стока. Условията, при които връщането се извършва са:
 • Потребителят предварително да уведоми Доставчика на e-mail: office@artestmebeli.com , че на основание чл. 50 от ЗЗП се отказва от договора за продажба от разстояние, където посочва и банкова сметка за връщане на заплатената сума (с оглед възстановяване на Цената на Доставката съгласно т. 3 по-долу от настоящия раздел);
 • Да не е нарушена целостта на поставените от Доставчика защитни стикери и други означения;

При неизпълнение на посочените условия Доставчикът запазва правото си да откаже да приеме върнатата Стока и съответно да не възстанови пълния размер на заплатените от Потребителя суми. Потребителят няма право на отказ по отношение на стоки и обстоятелства, попадащи в обхвата на чл. 57 от ЗЗП.

 1. Всички транспортни и всякакви други разходи по връщането на Стоката са изцяло за сметка на Потребителя. До момента на обратното предаване на Стоката от страна на Потребителя на Доставчика, рискът от случайното и погиване или повреждане се носи изцяло от Потребителя. В случай, че дадена Стока поради естеството си не може да бъде върната по обичаен начин по пощата, то Потребителят поема разходите за връщането на Стоката по друг начин и ги заплаща съобразно съответните тарифи, ценоразписи и т.н. на съответните куриерски или други компании, които е избрал да използва за връщането.
 2. В случай че Потребител се възползва от правото си по чл. 50 от ЗЗП при положение, че е изпълнил посочените по–горе условия, Доставчикът се задължава да му възстанови Цената на Доставката (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Потребителя начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от Доставчика), по банков път (по посочената по реда даден по–горе банкова сметка) в законоустановения 14-дневен срок. Потребителят изрично декларира съгласието си възстановяването на суми от Доставчика да се извършва по банков път, независимо от използваното от Потребителя платежно средство за заплащане на извършени Поръчки. Всички банкови такси, свързани с възстановяването на Цената на Доставката са за сметка на Доставчика. Доставчикът има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на Стоките обратно или докато не бъдат представени доказателства, че Стоките са изпратени обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.
 3. Потребителят следва да изпрати на Доставчика или да върне обратно Стоките, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която Потребителят е уведомил Доставчика за отказа си от договора от разстояние. Срокът се счита за спазен, ако Потребителят изпрати или предаде обратно Стоките на Доставчика преди изтичането на 14-дневния срок.
 4. СТОКИ И ПОРЪЧКИ ЗА ИЗРАБОТКА
 5. www.artestmebeli.com е представителен сайт, с функции на шоурум, за продукти и услуги в областта на търговията, проектирането и изработването на мебели, обзавеждане и аксесоари за дома.
 6. Мебелите и обзавеждането по поръчка се изработват от масивна дървесина – основно липа и бук, ако не е посочено друго при поръчката и мебелни плочи.
 7. Чрез този уебсайт могат да се усановяват търговски контакти за създаване на отношения, с цел възлагане на поръчки по договори за проектиране изработка и доставка на мебели и обзавеждане. Мебелите, обзавеждането и аксесоарите предлагани на www.artestmebeli.com включват в производството си технологични операции на ръка, което създава предпоставки за известно вариране на крайните изделия спрямо показаните на изображенията. С приемането на настоящите Общи условия Потребителят/Клиентът изразява своето изрично съгласие с тази особеност, както и че разбира, че абсолютното съответствие на реалната стока с тази на илюстрациите не е възможна.
 8. По отношение на поръчките за изработка се прилагат всички текстове на настоящите общи условия, с изключение на специфичните такива, които касаят взаимоотношения между Доставчик и Потребител/Клиент по договори от разстояние или от договор извън търговски обект.
 9. Стоките и поръчките за изработка не подлежат на връщане по реда на чл. 55 от ЗЗП, тъй като са изработени по индивидуален проект, възложен за изработка по силата на договор, който няма елементите и не може да бъде класифициран като сключен от разстояние или от договор извън търговски обект.
 10. Потребителят/клиентът не може да се откаже от сключен договор за стоки и поръчки за изработка, тъй като този тип договори са за изработка на продукти на Доставчика по индивидуален проект, съобразен с индивидуалните изисквания на Потребиля/клиента, и като такъв той попада под особената защита на чл. 57, т.3 от ЗЗП.
 11. Потребителят/клиентът може да направи рекламация, като се свърже с нас на обявените контакти, ако стоката от изработка е повредена или има дефект. За дефект или повреда няма да се приемат отклонения във вида на продукта, които са резултат от технологични операции на ръка.
 12. Ако Доставчикът приеме, че рекламацията е основателна, се задължава в разумен срок да ремонтира/подмени рекламирания продукт. Прилагат се правилата по чл. 112 от ЗЗП.
 13. VI. УСЛОВИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ
 14. Цената на Поръчката може да бъде заплатена по един от следните начини:
 • С наложен платеж – заплащането се осъществява в момента на доставката на Стоката, когато куриер/превозвач посети посочения от Потребителя адрес за доставка и предаде Стоката на Потребителя. Цената на Поръчката се дава на куриера/превозвача.
 • По банков път на посочена от Доставчика банкова сметка, преди получаване на поръчаната Стока – Потребителя следва да изпрати копие от платежното нареждане/вносната бележка на e-mail office@artestmebeli.com а ако не може следва да изпрати следната информация на посочения e-mail: датата на плащането; банката; номер на платежното нареждане/вносната бележка; номер на поръчката; три имена и телефонен номер за контакт.

VII. ЛИЧНИ ДАННИ

 1. С приемането на Общите условия Потребителите се съгласяват, че Доставчикът и неговите служители, в зависимост от своите задължения, имат достъп до част или цялата информация попълнена/подадена при регистрацията на Потребителския профил и/или поръчването на Стоки.
 2. Доставчикът е регистриран администратор на лични данни съгласно българското законодателство и осигурява защитата им съгласно Закона за защита на личните данни и свързаните с него подзаконови нормативни актове. С приемането на Общите условия Потребителите се съгласяват, че Доставчикът може да обработва предоставените лични данни, за следните цели: техническо управление на Сайта и техните бази данни; установяване на контакт с Потребителите; управление на Поръчките, доставяне на Стоки и всякакви други дейности, свързани с изпълнението на задълженията на Доставчика и Потребителите; измерване на ефективността на услугите на Доставчика; рекламни кампании, маркетингови и пазарни проучвания, ценова политика; изпращане на рекламни предложения и материали, информация за продукти на Доставчика и друга подобна информация по поща, телефон и/или e-mail; директен маркетинг; всякакви други търговски съобщения. С приемането на Общите условия се съгласявате, че във връзка с обработването на личните ви данни за посочените цели, Доставчикът може да предоставя тези данни и на трети лица, с които той си сътрудничи, работи или има други отношения във връзка с дейността си (в т.ч. куриерски, превозни и спедиторски компании във връзка с доставянето на Стоките).
 3. На основание чл. 34а от Закона за защита на личните данни Потребителите могат да възразят срещу използването на личните данни, разкриването им на трети лица и използването им от тяхно име за посочените цели. Имате право да възразите срещу обработването на личните ви данни за целите на директния маркетинг, като изпратите писмено съобщение до Доставчика на контактите посочени в края на Общите условия. На същите места може да се свържете с нас в случай на неоторизирано попълване на ваши лични данни от трети лица, както и за други възможни проблеми.
 4. По всяко време може да се откажете от получаване на информация за продукти, кампании, промоции др. на Доставчика, както и от получаване на други рекламни и информационни материали и оферти като изпратите съобщение за това на e-mail: office@artestmebeli.com.
 5. С приемането на Общите условия Потребителите изрично дават съгласието си Доставчикът да им изпраща на предоставените адрес, e-mail и телефон за контакт, посочените в т. 2 от настоящия Раздел V търговски съобщения, информация, материали и т.н. Настоящото се счита и за дадено предварително съгласие по смисъла на чл. 6, ал. 4 от Закона за електронната търговия и чл. 49 от Закона за защита на потребителите.

VIII. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

 1. В случай на възникнали спорове от или във връзка с Общи условия страните се задължават да положат усилия за разрешаването им в дух на разбирателство и взаимни компромиси. В случай че страните не успеят да се постигнат споразумение, спорът между тях се решава окончателно от компетентния български съд.
 2. За всички неуредени в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на българското материално право.
 3. Доставчикът полага максимални усилия да поддържа информацията в Сайта и Електронния магазин винаги вярна и актуална, но не претендира за нейната изчерпателност и достоверност.
 4. Доставчикът не поема отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които Доставчикът не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди, включително, но не само случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на Доставчика.
 5. Доставчикът не гарантира непрекъсваемия, навременния, сигурния и свободния от грешки достъп до Сайта и Електронния магазин, доколкото това е извън контрола и възможностите на Доставчика.
 6. Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени върху телекомуникационните съоръжения, софтуера и хардуера, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, използвани по какъвто и да било начин. посредством Сайта.
 7. Забранено е материали, снимки, лога, изображения и други подобни, публикувани на Сайта да бъдат копирани, публично разпространявани, показвани или раздавани с каквато и да било цел от Потребителите. Нарушителите подлежат на санкции съгласно разпоредбите, посочени в Закона за защита на авторското право и сродните му права и Закона за марките и географските означения. Предоставените препратки на Сайта към сайтове, собственост на трети лица, са публикувани единствено и само за удобство на Потребителите. При употреба на такава препратка Потребителите не използват услуга, предоставена от Доставчика и по отношение на използването на препратката извън Сайта, Общи условия не се прилагат. Доставчикът не упражнява контрол върху горепосочените сайтове, които не са негова собственост и не поема никаква отговорност по отношение на информацията и/или съдържание им. Доставчикът уведомява Потребителите, че по никакъв начин не налага и не препоръчва използването на тези сайтове от Потребители, нито информацията публикувана в тях. Посещението на посочените сайтове и всички рискове, свързани с използването им, са изцяло за сметка на Потребителите и Доставчикът не носи каквато и да било отговорност за претърпени в тази връзка вреди от Потребителите.
 8. Съгласно чл. 105 и следващите от ЗЗП Стоките имат законова гаранция за съответствието им с договора за продажба, която се изразява в обстоятелството, че Доставчикът (при останалите условия и срокове на ЗЗП) отговаря за всяка липса на съответствие на Стоките с договора за продажба, която съществува при доставянето на Стоките и се прояви до две години след доставянето им, дори и да не е знаел за несъответствието.
 9. Стоките, за които Доставчикът предоставя търговски гаранции и условията по тях, са посочени в раздел ГАРАНЦИИ. Доставчикът има право по всяко време да променя условията по търговските гаранции, Стоките, за които се предоставят, както и да преустанови предоставянето на търговски гаранции.
 10. Съгласно Директива 2013/11/ЕС, имате възможност за разрешаване на потребителски спорове с процедура „Алтернативно решаване на спорове“ на територията на Европейски съюз. При възникване на спор относно покупка направена онлайн, може да използвате уебсайта https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=BG за извънсъдебно уреждане на спора.
 11. Доставчикът спазва строга политика за защита на самоличността на посетителите на Сайта.

В настоящата точка Ви предоставяме повече информация за това какво са cookies (бисквитки).

 1. КОНТАКТИ НА ДОСТАВЧИКА

ВИ ЕР ДЖИ ДИЗАЙН ООД, регистрирана по търговският закон на РБ, с ЕИК: 200050546, адрес – област Варна, област Варна, община Долни Чифлик,  с. Старо Оряхово, ул. Дунав 4.

Електронна поща: office@artestmebeli.com;

Уебсайт: www.artestmebeli.com

Въпроси, запитвания и консултации на Потребителя могат да бъдат извършвани онлайн чрез e-mail.

Посоченият адрес на Доставчика се счита и за адрес, на който Потребителят може да изпраща евентуални жалби по смисъла на чл. 47, т. 4 от Закона за защита на потребителите,

Общите условия са последно актуализирани на 01.02.2019 г.